Сколько отпуск у логопеда

Здравствуйте, Елена.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 466 от 14.05.2015 года установлена продолжительность отпусков, в том числе, для работников дошкольных учреждений.

Например, согласно приложению к Постановлению воспитатели, старшие воспитатели, инструкторы по физической культуре, концертмейстеры, музыкальные руководители, педагоги дополнительного образования, педагоги-библиотекари, педагоги-организаторы, педагоги-психологи, логопеды, учителя-дефектологи, учителя-логопеды, тренеры-преподаватели и другие педработники дошкольных образовательных организаций, организаций дополнительного образования, должности которых указаны в подразделе 2 раздела I номенклатуры должностей, а также воспитатели, музыкальные руководители, работающие в группах для детей дошкольного возраста общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования — имеют отпуск продолжительностью в 42 дня.

Тем же педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций, работающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и (или) лицами, нуждающимися в длительном лечении; педагогам, работающим в организациях дополнительного образования в области искусств (детские школы искусств по видам искусств); педагогам дополнительного образования, работающим с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также воспитателям, музыкальным руководителям работающим в группах для обучающихся дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья и (или) нуждающихся в длительном лечении общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования, организаций дополнительного профессионального образования, — установлен отпуск продолжительностью 56 дней.

Я полагаю, что логопед, работающий только с детьми с ОВЗ, должен уйти в отпуск в соответствии с вышеизложенным, на 56 календарных дней, а воспитатель — на 42 календарных дня, так как сама группа детского сада не является логопедической.

С уважением, Перфильева Галина Викторовна.

Ситуація із практики

Орган державного управління освітою за логопедичним пунктом закріплює шкільний заклад, у якому має бути початкових класів не менш як 20, у сільській місцевості – не менш як 4, і дошкільні заклади незалежно від кількості дітей.

На логопедичні пункти зараховують учнів із різними відхиленнями мовленнєвого розвитку, виявленими вчителем-логопедом під час логопедичного обстеження, яке проводиться з 1 до 30 вересня та з 1 до 30 травня.

Основна форма організації навчально-корекційної роботи – групові заняття (Положення про логопедичні пункти системи освіти, затверджене наказом Міносвіти від 13.05.93 р. № 135, далі – Положення № 135). Заняття з кожною групою дітей проводять три рази на тиждень (через день).

Тривалість логопедичних занять для кожної групи – одна академічна година (45 хв.). Підготовка до занять, робота з документами проводиться вчителем-логопедом у позанавчальний час.

Згідно з п. 3.6 Положення № 135 для вчителів-логопедів логопедичних пунктів чинним законодавством передбачено певні переваги. Це стосується, насамперед, тривалості робочого часу та щорічної чергової відпустки.

Під перевагами у визначенні тривалості робочого часу вчителів-логопедів логопедичних пунктів слід розуміти його скорочену тривалість.

Основними нормативними документами, за якими здійснюється оплата праці педагогічних працівників, до яких належать учителі-логопеди та завідувачі логопедичними пунктами, є:

  • наказ МОН від 26.09.05 р. № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» (далі – Наказ № 557);
  • Інструкція про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затверджена наказом Міносвіти від 15.04.93 р № 102 (далі – Інструкція № 102).

Згідно з нормами пп «а» п. 64 Інструкції № 102 ставки заробітної плати вчителям-логопедам, які працюють у навчальних закладах, до яких відповідно до ст. 9 Закону від 13.05.99 р. № 651-XIV «Про загальну середню освіту» належать загальноосвітні, спеціальні, загальноосвітні школи-інтернати, виплачуються, як і всім іншим учителям, за 18 годин викладацької роботи на тиждень.

Для завідувачів логопедичних пунктів норма годин на ставку становить 20 годин (пп. «в» п. 64 Інструкції № 102), таку саму норму годин на ставку передбачено й для вчителів-логопедів ЗДО.

З огляду на те що робота вчителя-логопеда спрямована на корекцію мовлення в дітей та усунення цієї вади для подальшого повноцінного навчання та розвитку дитини в будь-якому навчальному закладі, ставка заробітної плати цього працівника в логопедичному пункті, так само як і в школі-інтернаті для дітей, які потребують корекції фізичного та(або) розумового розвитку, має підвищуватися на 25 % (абзац четвертий п. 29 Інструкції № 102).

Також згідно із чинним законодавством на вчителів-логопедів логопедичних пунктів поширюються умови оплати праці вчителів спеціальних шкіл-інтернатів, які є загальноосвітніми навчальними закладами.

Учителям-логопедам ЗДО підвищення до ставки зарплати нараховується в розмірі 20 % відповідно до п. 28 Інструкції № 102.

Ставки зарплати педагогічних працівників логопедичних пунктів, до яких належать завідувачі логопедичних пунктів, учителі-логопеди, установлюються відповідно до п. 6 Наказу № 557 і становлять (див. табл. 1).

Таблиця 1

(грн)

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/55228-0

Тарифний розряд

Розміри ставок станом на 01.09.19 р.

визначені
від прожиткового мінімуму – 1 921 грн

збільшені на 10 % згідно з Постановою № 22

1

2

3

10-й

3 496,00

3 845,60

11-й

3 784,00

4 162,40

12-й

4 073,00

4 480,30

13-й

4 361,00

4 797,10

14-й

4 649,00

5 113,90

Зверніть увагу! Якщо працівникові належить підвищення, зокрема за роботу в певних типах закладів, педагогічні звання тощо, то суму таких підвищень слід визначати від схемного посадового окладу, ставки заробітної плати, установлених згідно з Наказом № 557.

Учителю-логопеду логопедичного пункту ставку заробітної плати виплачують за 3 години педагогічної роботи на день (18 годин на тиждень) (пп. «є» п. 64 Інструкції № 102).

Зазначені працівники отримують підвищення, доплати і надбавки, передбачені педагогічним працівникам згідно із чинним законодавством. Найбільш поширеними серед них є надбавка за вислугу років, престижність праці, підвищення за роботу в певних типах закладів, педагогічні звання тощо.

Приклад. Складові й розрахунок заробітної плати

Учителю-логопеду логопедичного пункту встановлено на 2019–2020 навчальний рік 22 години педагогічного навантаження. За результатами атестації цьому працівнику присвоєно вищу кваліфікаційну категорію (14-й тарифний розряд за ЄТС) та педагогічне звання «старший учитель». Стаж педагогічної роботи – 19 років Надбавка «за престижність праці» – 30 %.

Розрахунок зарплати покажемо в табл. 2.

Таблиця 2

(грн)

Таблиця для друку доступна на сторінці: https://uteka.ua/ua/tables/55228-1

Обчислена таким чином заробітна плата вноситься до тарифікаційного списку.

Додамо, що під час зимових канікул учитель-логопед обстежує стан писемного мовлення учнів перших класів за прописами та зошитами, розробляє необхідну наочність, відвідує колег для обміну досвідом роботи, проводить консультації з батьками, бере участь у педагогічних і методичних заходах міста та школи.